Виховання – процес багатогранний.

У педагогічному розумінні виховання – це цілеспрямований та організований процес формування особистості.

Сутність виховання полягає у виробленні в особистості характеристик:

  • цивілізованого соціально орієнтованого ставлення до життя, суспільства, людей, праці;
  • суспільної активності для повної самореалізації та самоствердження в житті при дотриманні норм моралі і права;
  • громадянськості, любові до батьківщини, працьовитості, гуманізму, демократизму, бережливого ставлення до природи, до власного здоров’я і вміння задовольняти власні потреби. Вихованим є не той, хто знає як поводитися, і вміє це робити, а той, хто поводиться як належить поводитися і інакше не може.

Процес виховання – система виховних заходів, спрямованих на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості. Головним його елементом є педагогічна взаємодія – передача (обмін) теоретичних та практичних знань (освіта) і духовних цінностей.

Пріоритетним завданням виховної роботи  нашого закладу є всебічний та гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації у своїй діяльності, керується загальнолюдськими цінностями, розуміє традиції свого народу.

Успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем і учнем, які ми будуємо на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.

Вчитель і учень – рівноправні суб’єкти навчально-виховної діяльності.

Наш педагогічний колектив знаходиться в постійному пошуку шляхів вдосконалення форм роботи, нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій.

Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямами:

– громадянське виховання;

– родинно-сімейне виховання;

– військово-патріотичне виховання;

– трудове виховання;

– художньо-естетичне виховання;

– моральне виховання;

– екологічне виховання;

– формування здорового способу життя;

– превентивне виховання;

– сприяння творчому розвитку особистості.

Завдання виховної роботи:

  • Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
  • Сприяти зростанню творчого, духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
  • Розвивати учнівське самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
  • Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
  • Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
  • Впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху.